เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development,
the Ministry of Commerce of Thailand

ชื่อผู้ประกอบการ : นาย อมรชัย เจริญศิริ
(Owner name) : นาย อมรชัย เจริญศิริ
Mr.
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ : เอ็กซิบิชั่น ไอเดีย/77พรีเมี่ยม
(Company Name) : exhibitionidea/77premium
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ : 3459900106521
บริการเว็บไซต์ (Websites name) : www.exhibitionidea.com
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ (Type of Business) : งานแสดงสินค้า
Exhibition
ที่อยู่ (Address) : 67/394 หมู่ 5 ซอยขจรเนติยุทธ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
:
โทรศัพท์ (Telephone) : 08 7066 7999
โทรสาร (Fax) : 0 2963 5139
 
E-mail : info@exhibitionidea.com/info@77premium.com
วันที่จดทะเบียน : 23 มกรา23 มกราคม 2555
Registered date : 23rd January 2012